Logo Søg Luk menu
 

PA EKSAMEN


Betingelser

For at blive medlem af Praktiserende Akupunktører (PA) skal akupunktøren have bestået den skriftlige PA-eksamen.


Derudover skal den studerende bestå den enkelte skoles øvrige eksamener samt gennemføre akupunkturuddannelsen på en PA-godkendt skole, eller anden skole, hvor timetal, pensum og klinisk praksis opfylder PA's uddannelseskrav. Eksamensgebyret er 1000 kr.


Ansøgere fra udlandet eller fra en ikke PA-godkendt skole, vil kunne opnå medlemskab efter bestået skriftlig PA-eksamen.Datoer for skriftlig eksamen


 • 2020: 30/5 og 31/10 kl. 9.30 - 14.30
 • 2021: 29/5 og 30/10 kl. 9.30 - 14.30
 • 2022: 21/5 og 29/10 kl. 9.30 - 14.30
 • 2023: 13/5 og 28/10 kl. 9.30 - 14.30
 • 2024: 25/5 og 26/10 kl. 9.30 - 14.30
 • 2025: 24/5 og 25/10 kl. 9.30 - 14.30

Skriftlig eksamen afvikles 2 gange årligt. 
Ved henvendelse til PA's uddannelsesudvalg anvises ansøgeren et sted, hvor vedkommende kan afvikle eksamen.Tilmelding til skriftlig eksamen


 • Tilmelding til og betaling for PA-eksamen foregår via NemTilmeld senest 4 uger før eksamen.
 • Link meddeles skolelederne ca. 2 måneder før eksamen eller kan findes her i samme tidsrum: Nemtilmeld.
 • Tilmeldingen bekræftes til skolerne af PA's uddannelsesudvalg 3 uger før eksamen.Spørgsmålsbanken


 • Spørgsmålsbanken udarbejdes af de godkendte skoler og er under løbende evaluering/revidering.
 • Spørgsmålsbanken er altid tilgængelig for de studerende, og en revideret udgave kan hentes her på  hjemmesiden.
 • Eksamen indeholder tillige 30 Multiple-Choice-spørgsmål. Disse er ikke tilgængelige forud for eksamen.

Eksamensforløb


 • Til stede: Eksamensvagt fra PA samt eksaminanderne.
 • Spørgsmålene til eksamen udvælges fra spørgsmålsbanken af PA's uddannelsesudvalg. Der vælges 3-6 spørgsmål fra hver kategori samt 2 case stories.
 • Spørgsmålene og deltagerliste med navne og tilhørende eksamensnumre medbringes af eksamensvagten fra PA.
 • De studerende skal møde 15 min. før eksaminationsstart for udlevering af eksamensnummer og information om eksaminationens afvikling.
 • Eksaminationens varighed er 5 timer.
 • Ved eksaminationens afslutning indsamles besvarelserne, der sikres at være påført de tildelte eksamensnumre.
 • Kopi af eksamensbesvarelserne sendes til censorerne. Originalopgaverne og deltagerlisten sendes to dage senere til uddannelsesudvalget.
 • Deltagerlisten og de originale besvarelser opbevares hos uddannelsesudvalget. Eksaminandernes navn og skolemæssige tilhørsforhold er ukendt for censorerne.
 • Bedømmelsen foretages af 2 censorer. De voterer og beregner en procentsats for antal rigtigt besvarede spørgsmål.
 • Bedømmelsen vil være ”bestået” eller ”ikke bestået”. Den studerendes procentsats vil blive oplyst. Ved ”ikke bestået” formulerer censorerne en skriftlig begrundelse.
 • Rettelse af eksamensopgaverne skal foreligge senest 3 uger efter den afsluttede eksamination. Umiddelbart herefter sendes resultatet til skolelederne, der informerer deres studerende. Eksterne eksaminander vil modtage direkte besked fra PA´s Skole-og uddannelsesansvarlige.
 • Senest 1 uge efter bedømmelsen fra de eksterne censorer er fremkommet, sendes eksamensbevis til hver skole, eller til hver eksterne eksaminand
 • Det er muligt at anke et eksamensresultat til uddannelsesudvalget. Vurderes anken rimelig, kan udvalget vælge, at lade opgaven blive vurderet af 3. censor. Resultatet af denne vurdering vil være gældende. Såfremt anken herefter fastholdes, kan sagen indbringes for PA's Etiske Råd.


Ansøgning om særbehandling ved skriftlig eksamen

 • Studerende med specielle handicap (ordblindhed, svagtseende eller lignende) kan bevilliges særbehandling ved eksamen efter ansøgning. Særbehandlingen skal sikre, at den studerendes handicap ikke hindrer den studerende i at vise viden og evner inden for akupunkturfaget. 
 • Der kan fx. være tale om hjælp til oplæsning af spørgsmål, hjælp til nedskrivning af besvarelse efter diktat fra den studerende. Den studerende må naturligvis ikke få hjælp til besvarelse af opgaven.
 • Det forudsættes, at denne særbehandling kan afvikles uden at genere den øvrige eksamination.

 • PA kan opkræve et tillæg til eksamensgebyret til dækning af evt. omkostninger til ekstra eksamensvagt eller andre nødvendige foranstaltninger.

 • Såfremt en studerende ønsker at ansøge om særbehandling ved skriftlig eksamen, udfyldes dette ansøgningsskema, som sendes til mk@aku-net.dk

 • Ansøgning om særbehandling ved skriftlig eksamen skal indsendes senest 2 måneder før den skriftlige eksamen.

 • Der sendes svar til ansøger samt evt. skoleleder på, om ansøgningen kan imødekommes senest 4 uger før eksamensafholdelsen.Censorer


 • Censorer udvælges af PA. Skoleledere har mulighed for at fravælge max. 25% af de til en hver tid figurerende censorer på censorlisten. Hvis dette ønskes meddeles dette allerede ved eksamenstilmeldingen.
 • Censorerne godkendes i henhold til krav fastsat af skoleudvalget.Information til studerende


 • Den studerende skal skrive læseligt, notere tildelte nummeridentifikation, sidetal og spørgsmålsnummer på alt afleveret materiale. Der må ikke stå eksaminandens navn eller skolerelation på materialet.
 • Den studerende skal selv medbringe skriveredskaber - opgaven skal skrives på papir udleveret af PA.
 • Bøger og noter må ikke anvendes.
 • Den studerende må kun rekvirere hjælp hos eksamensvagten til forståelse af spørgsmål. Det være sig forståelse af krav til svar eller anmodning om andre ord for den anvendte terminologi.Eksamensbevis

Ved bestået PA eksamen tildeles et eksamensbevis. Beviset gælder ikke som dokumentation på medlemskab af Praktiserende Akupunktører.


Kontakt os: 70 25 25 09 eller info@aku-net.dk
OKWebsitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer